Ons reglement

 • Je verklaart dat je de wettelijke voogd bent van het in te schrijven kind en dat je instemt met de verwerking en het delen van etnische, biometrische of andere gegevens die je ons verstrekt en die de herkenning van het genoemde kind door het bedrijf Ministar en zijn klanten voor contractuele doeleinden in het kader van zijn activiteit als modellenbureau mogelijk maken, in overeenstemming met de artikelen 6,7, 8 en 9 van de Europese richtlijn betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG), terwijl we ons bewust blijven van het mogelijke risico, hoewel zeer onwaarschijnlijk, van een lek, diefstal of hacking van zijn gegevens.

Vragen over de bescherming van je gegevens? Stuur ze naar dit adres: Ministar, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO), Terkamerenstraat 180 b9 1200 Brussel.

 • Je stemt er ook mee in dat de beelden van het kind waarvan je de voogd bent, kunnen worden gedeeld op de sociale netwerken van Ministar zoals: Facebook (https://www.facebook.com/Ministaragency/) en Instagram (https://www.instagram.com/ministar_agency/) voor marketing- en promotiedoeleinden van het bedrijf overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van de EU-richtlijn betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).*

Het is echter altijd mogelijk om te vragen dat de foto’s niet (meer) op de sociale netwerken verschijnen door Ministar hiervan op de hoogte te brengen.

 • Je geeft toestemming voor het gebruik van je gegevens (met inbegrip van foto’s en andere audiovisuele voorstellingen) en die van de persoon die je vertegenwoordigt — gegevens die je met je eigen toestemming meedeelt — voor de vorming van een bestand met je persoonsgegevens, waaronder met name identificatiecriteria en andere persoonlijke informatie, etniciteit, woonplaats, leeftijd, nationaliteit, telefoon-/gsm- en e-mailgegevens, burgerlijke staat, bankgegevens, cv, sportieve en artistieke activiteiten en fysieke beschrijving (met name maten en de kleur van huid, ogen en haar).

 • Je fiche wordt aangemaakt met als doel je profiel te kunnen voorstellen aan de klanten van het agentschap. Het kan gaan om adverteerders, fotografen, castingdirecteurs, regisseurs, productieleiders, scholen met een audiovisuele activiteit in brede zin, openbare of particuliere instanties, reclamebureaus …

 • Je gegevens kunnen voor marketing- en promotiedoeleinden worden gebruikt op sociale netwerken, met inbegrip van je foto’s.

 • De ontvangers van je gegevens (klanten) krijgen de vraag die uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden die zijn vermeld in de aanvraag van de klant in de als eerste aangeduide opdracht.

 • Het agentschap behoudt zich het recht voor een deel van je gegevens voor fiscale doeleinden te bewaren gedurende de wettelijk voorgeschreven periode.

 • De gegevens die via het inschrijvingssysteem op de website worden doorgegeven, worden 3 maanden bewaard om te kunnen reageren op bestellingen van klanten, zonder dat er sprake is van een inschrijving bij het agentschap. Je kunt vragen dat je gegevens eerder worden verwijderd als je dat wenst door een e-mail te sturen naar inscription@ministar.be.

 • Je kunt te allen tijde vragen om uit het algemene bestand van het agentschap te worden verwijderd, met inachtneming van de opzegtermijn die in een eventuele overeenkomst tussen jou en het agentschap is vermeld, behalve voor informatie die het agentschap om administratieve en juridische redenen wettelijk verplicht is te bewaren.

 • Elk verzoek om informatie en/of wijziging van je persoonsgegevens kan schriftelijk aan het agentschap worden gericht.

 • Bovendien verbind je je ertoe die gegevens zoveel mogelijk bij te werken, aangezien ze door jou worden verstrekt.

 • Het agentschap verbindt zich ertoe alle maatregelen te nemen om de gegevens binnen zijn vermogen te beschermen. Daartoe treft het de nodige beschermingsmaatregelen, in het bijzonder een goede IT-beveiliging (sterke wachtwoorden, antivirusprogramma …).

 • Hoewel het agentschap zijn externe klanten bewust maakt voor de niet-openbaarmaking van gegevens, kan het niet verantwoordelijk worden gesteld voor frauduleus gebruik door zijn klanten.

 • Het agentschap heeft ook de nodige gegevensbeschermingsmaatregelen getroffen in het kader van de overeenkomsten die het met zijn onderaannemers en leveranciers sluit. Dat wordt in het bijzonder bereikt door een goede IT-beveiliging (sterke wachtwoorden, antivirusprogramma …).

 • In geval van een lek of diefstal/hacking van gegevens verbindt het agentschap zich ertoe de betrokken personen met de best mogelijke middelen op de hoogte te brengen.

 • Vragen? Stuur ze schriftelijk naar het agentschap, op het volgende adres: Ministar, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO), Terkamerenstraat 180 b9 1200 Brussel.